Gemeente levert diensten

Moderne dienstverlening is digitale dienstverlening

De gemeente levert zoveel mogelijk diensten digitaal. Het is logisch dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt. De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. Duurstede voor Democratie wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners.

Service op niveau

We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je haar belt, en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. E-mails mogen niet in een zwart gat verdwijnen. De gemeente zorgt ook dat de RID controleert of e-mails door veiligheidsregels worden tegengehouden. Als ene ambtenaar een inwoner een e-mail stuurt die door de beveiliging wordt tegengehouden, meldt de RID dat aan de ambtenaar. De gemeente is er voor ons, niet andersom. De gemeente geeft haar antwoorden op verzoeken binnen de termijnen. Onze ambitie voor klanttevredenheid is een 8.

Laat zien hoe het gaat

Transparantie van bestuur: we willen dat de gemeente inzage geeft in de behaalde resultaten, ook tussentijds. Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en antwoorden worden voortaan online gezet.

Draagvlak voor besluiten

Het is belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Daarom willen we een gemeentelijk raadgevend referendum.

Meer samenleving, minder overheid

Regeldruk omlaag

Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan omdat eenmaal ingevoerde regels het eeuwige leven lijken te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is. Dit is de zogenaamde horizonbepaling. Duurstede voor Democratie wil deze horizonbepaling invoeren.

Wederkerigheid als uitgangspunt

Zo snel mogelijk weer aan de slag

Werk is belangrijk voor iedereen. Het geeft je gevoel voor eigenwaarde en een sociaal netwerk en de kans om in je eigen bestaan te voorzien. Inwoners die (tijdelijk) geen werk hebben kunnen een beroep doen op bijstand. Duurstede voor Democratie ziet bijstand als tijdelijke voorziening, dus totdat iemand dit niet meer nodig heeft. Een lange verblijfsduur in de bijstand zet mensen langdurig buiten de samenleving. Werk staat dus voorop. Dit betekent dat de sociale dienst ook stuurt op het zo snel mogelijk vinden van een baan. 

De uitvoering van taken in het sociaal domein zijn in een samenwerkingsverband ondergebracht met andere gemeenten. Dat heet de Regionale Sociale Dienst. Als de Regionale Sociale dienst niet in staat is ons beleid uit te voeren doet de gemeente het zelf, en laat alleen de administratieve taken bij de RSD.

Eigen verantwoordelijkheid

Gratis geld bestaat niet. Dit betekent dat we afspraken maken met inwoners die tijdelijk bijstand krijgen over hun inzet en motivatie om weer aan de slag te gaan. Uitgangspunt is dat we van mensen verwachten dat zij elke kans op werk met beide handen aangrijpen. Het niet accepteren van werk leidt tot sancties. 

Stimulans tot activatie

Hoe langer iemand uit het arbeidsproces is, des te moeilijker de terugkeer naar onze arbeidsmarkt is. Wij zien mensen in de bijstand als werkzoekenden en stimuleren activiteiten die kansen voor deze werkzoekenden verhogen. Van mensen in de bijstand verwachten we een actieve tegenprestatie, met als doel mensen te activeren.
We willen de mogelijkheden om mee te doen uitbreiden. Zo weet iedere bijstandsgerechtigde dat er mensen moeten produceren om te zorgen dat er belasting kan worden geheven. En dat zonder die mensen er dus geen uitkeringen kunnen zijn. Zo brengen we meer wederkerigheid in Wijk. 

Streng op fraude

Frauderen met uitkeringen is diefstal. Duurstede voor Democratie wil hierop handhaven. We maken ons sterk voor een gemeenschappelijke aanpak van uitkeringsfraude, waarbij politie en sociale rechercheteams samenwerken. Ook willen we gegevens kunnen koppelen zodat fraude zichtbaar wordt. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd. Frauderen betekent het recht verliezen op de uitkering.

Nieuwkomers leren de taal

Nieuwkomers die een netto bijdrage leveren aan onze welvaart zijn vrij zich te ontwikkelen op welke manier dan ook. Nieuwkomers die niet over de vaardigheden beschikken om een bijdrage te leveren maar wel gebruik maken van de sociale voorzieningen worden geacht te bouwen aan hun toekomst. Dat betekent dat ze de taal leren waarmee ze het meeste kans maken op het bijdragen aan de samenleving. Dat is de Nederlandse taal. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. 

Meldpunt misbruik

Inwoners van onze gemeente kunnen vermoedens van misbruik van uitkeringen door andere inwoners anoniem melden. Willen we dat onze sociale voorzieningen betaalbaar en bereikbaar blijven. Fraude moet worden aangepakt. Een stevige aanpak van fraude zorgt tevens voor draagvlak in onze gemeente. Iemand die een uitkering ontvangt, heeft dat op dat moment ook echt nodig.

Onderwijs

De gemeente heeft de grondwettelijke plicht om  een actieve houding aan te nemen in de rol van extern toezichthouder op het openbaar onderwijs. Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. 

Onderwijs over ons

De scholen gebruiken het roemrijke verleden van Wijk bij Duurstede in het geschiedenisonderwijs. Waarom hebben we een Karel de Grotestraat?  Waarom heet het de “Hoogstraat”, waar komt het woord “Wijk” vandaan? Waar stond die molen van Ruysdael dan wel? Wat heeft Ribe in Denemarken met Wijk bij Duurstede te maken?

Wijk bij Duurstede is bij uitstek de plek om de geschiedenis van 2 millennia te laten zien. Als we het toeristen willen vertellen, waarom leggen we het onze kinderen dan niet uit?

Opleiden voor meerwaarde

Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun baan voor later. Dat geldt ook voor beroepsonderwijs. We willen jongeren die van het voortgezet onderwijs komen verbinden met- en verbonden houden aan de gemeente Wijk bij Duurstede. We willen daarom maatwerk Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) op het Revius. Dat willen we oppakken samen met Revius Wijk bij Duurstede en de ondernemers in onze gemeente. Zo matcht de opleiding met banen die de ondernemers hebben. Een win-win-win situatie voor de Wijkse jongeren-het bedrijfsleven-de Wijkse economie.

 

Veilige leeromgeving voor kinderen

Wat mensen van boven de 18 tussen de lakens doen moeten ze zelf weten. Dat gaat de overheid niks aan. In welke mate kleine kinderen geconfronteerd worden met seksueel gedrag laten we over aan ouders (binnen de grenzen van de wet).  Een veilige leeromgeving laat kinderen kind zijn. Het onderwijs voor jonge kinderen  beperkt zich tot biologische kennis over voortplanting. 

Geen Critical Race Theory in het onderwijs

We laten het openbaar onderwijs op de lagere school niet gebruiken voor iets verwerpelijks als het onderscheid maken tussen mensen op basis van huidskleur. De overheid mag niet discrimineren van de grondwet, en daar moet de gemeente zich ook aan houden. Ouders die "critical race theory" of iets dergelijks aan hun kinderen willen overbrengen  moeten dat zelf doen. Dat gaan we niet van ons belastinggeld doen.  

Aantal klaslokalen in lijn met aantallen kinderen

Demografische ontwikkelingen zijn bepalend voor onze investeringen in onderwijs. Dat betekent bij toenemende kinderaantallen dat de capaciteit hierop geënt dient te zijn. 

Normaal Speciaal vervoer

Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar religieus onderwijs ver weg willen sturen, betalen zij dat vervoer zelf.

Vroegtijdige signalering

School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.


Zorg

We vragen van het Rijk óf de middelen die passen bij de uitgaven die we moeten doen, óf de beschikking over de hier opgebrachte belastingen om de zorg te financieren.

Onafhankelijke hulp bij zorgvragen

De zorg is toegankelijk voor iedereen. Toch zijn de regels voor extra ondersteuning niet voor iedereen goed te begrijpen. We willen dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. Stichting Binding vinden wij de aangewezen partij hiervoor.

Heldere taal

De toegang tot zorg in onze gemeente is wat Duurstede voor Democratie betreft duidelijk en overzichtelijk. En de weg er naar toe zo kort mogelijk. We hebben klantgerichte professionals die ons in duidelijke taal informeren over hoe dit in onze gemeente is geregeld. Dit geldt voor zorg binnen de WMO alsook voor de Jeugdzorg.

Meer waar voor ons geld

Zorg is nodig en tegelijkertijd ook kostbaar. We willen maximaal waar voor ons geld. Wat ons betreft betekent dit zo weinig mogelijk bureaucratie en regeltjes. Hiermee kan goede zorg toch scherp ingekocht worden en werken we zo praktisch en efficiënt als mogelijk. Alle budgetten die overgekomen zijn bij de decentralisatie van WMO en Jeugdzorg worden ontschot en zijn volledig hiervoor bestemd. Deze budgetten zijn dan ook de bedragen waar we het mee doen in de zorg. Er gaat geen geld vanuit andere beleidsterreinen naar de zorg. Zorggelden die over zijn, kunnen niet verdwijnen in algemene middelen, maar worden gereserveerd voor toekomstige zorg.

Mantelzorgers ontlasten

We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Duurstede voor Democratie ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor het mantelzorg steunpunt Stand-by Duurstede. Dit steunpunt ondersteunt mantelzorgers zodat deze even afstand kan nemen wanneer dit nodig is. In die gevallen kan ook een organisatie tijdelijk de zorg overnemen. We willen dit steunpunt meer slagkracht geven. Onze gemeente heeft hierin een actieve rol en ondersteunt daar waar dat nodig is.

Passende zorg via heldere indicatiestelling

Duurstede voor Democratie wil een gemeente waarin mensen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Duurstede voor Democratie vindt dat iemand die hulpbehoevend is ook in staat moet zijn zelf passende ondersteuning te organiseren in zijn sociale omgeving, bij zijn familie, vrienden of in de buurt. Net zoals dat iemand huishoudelijke steun of zorg direct zelf moet kunnen inkopen. Soms zijn er omstandigheden die het voorgaande onmogelijk maken. Duurstede voor Democratie wil in die situatie zorgen dat de juiste zorg aan iedereen wordt geboden. Deze groep willen we ondersteunen vanuit een heldere analyse en indicatie, vanuit de wet langdurige zorg en/of de WMO of een PGB. Iedere inwoner van Onze gemeente kan rekenen op de zorg die hij/zij nodig heeft!

Sterkere regie op jeugdzorg

Probleemgezinnen hebben geen baat bij een leger hulpverleners. Gezinnen waarbij de kans ontstaat dat kinderen in problemen komen krijgen 1 regisseur. We willen dat de gemeente sterker regie voert op de verbinding tussen de politie, jeugdhulp, de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs en sportverenigingen. Zo kunnen we problemen bij kinderen zo vroeg mogelijk signaleren. Op consultatiebureaus willen we een betere screening op hechtingsproblematiek in gezinnen. Kindermishandeling en –misbruik kunnen effectief worden bestreden door een meldplicht voor alle professionals in te stellen.