Wonen

Eiland in het groen

Wijk bij Duurstede is een eiland in het groen en dat willen we liever zo houden. Zonder immigratie zou de bevolking krimpen, en zouden er niet zoveel extra huizen nodig zijn. Wij maken de keuze voor beperkte groei.

Bouwen naar vraag

DvD wil bouwen naar vraag. Projecten die zonder overheidssteun gerealiseerd worden laten we door de vrije markt invullen. Alle projecten die binnen de gereguleerde markt vallen gaan we anders invullen. Dat betekent dat demografische ontwikkeling, de bevolkingsgroei en de inkomensverdeling een rol spelen in de ontwikkelingen. De gemeente maakt een nieuwe woonvisie met als doel dat de woningbouw aan de vraag voldoet. Hierin worden ook eisen aan de woningbouwcorporaties vastgelegd. 
We willen dat iemand met een laag inkomen ook een huis kan kopen. De gereguleerde koop moet daarom gerealiseerd worden voor ongeveer €150.000 VON. Daar hoort natuurlijk bij dat het voor eigen bewoning is en dat Wijkse jonge starters voorrang krijgen bij aanschaf. Het beding voor eigen bewoning maken we voor een periode van minstens 5 jaar.

Gelijke behandeling bij toewijzing sociale huur

Passende woonruimte is belangrijk voor iedereen in onze gemeente. Statushouders worden door de gemeente opgevangen in passende woonruimte. Duurstede voor Democratie vindt dat zij daarbij geen voorrang op de woningmarkt hebben en daarmee geen invloed hebben op de lengte van de wachtlijsten voor gereguleerde huurwoningen. Duurstede voor Democratie wil alternatieve woningen ter beschikking stellen. Daarvoor werken we met de provincie aan het maken van bouwruimte. 
De toewijzingsregels mogen geen voorkeursbehandeling bevatten, op de urgentieregels na. De wet vereist geen voorrang voor statushouders bij toewijzing van sociale huur. Die voorrang schrappen we in de huisvestingsverordening. Zo komen er eerlijke urgentieprocedures.
Landelijk staan er 50.000 gesubsidieerde huurwoningen leeg. Niet in onze gemeente. We willen dat de gemeente zich inzet voor het beter verspreiden van statushouders. De gemeente moet gebruik maken van de mogelijkheden om de toegewezen statushouders te huisvesten in gemeenten met leegstand in de gesubsidieerde huurwoningen. Daarvoor vindt er afstemming plaats op landelijk niveau, in de regio en tussen buurgemeenten. Win-win: De Wijkse huurwoner is eerder aan de beurt en de leegstandsgemeente heeft minder leegstand. 

Meest kwetsbare vluchtelingen

Wij willen onze opvangplicht gebruiken voor opvang van de meest kwetsbare vluchtelingen, om ze in Wijk een veilige haven te bieden. Daarom willen we in lijn met de "aparte opvang" motie van D66 uit 2016 vooral de kwetsbaarste vluchtelingen opvangen. Deze motie werd in de 2e Kamer met hoofdelijke stemming aangenomen door D66, Groenlinks, PvdA, SP,  PvdD, Christenunie en SGP. Het gaat om de aparte opvang van  homoseksuelen, lesbiennes, transgenders en de meest vervolgde religieuze groep ter wereld, de  Christenen.  

Opvangregister

We leggen een opvangregister aan van mensen die vluchtelingen in huis willen opvangen. Zo hoeven geen extra sociale huurwoningen te worden gebruikt. Mensen kunnen zich vrijwillig melden met hun opvangplek. Dat is een stuk socialer dan verplichte opvang bij andere mensen in de buurt. 

Gelijke behandeling corporaties

De corporaties krijgen nu 50% korting op de grondprijs. Dat is een benadeling van andere woningbouwers. De corporaties krijgen wat ons betreft geen gemeentelijke voordelen meer. Huurders of kopers, de gemeente maakt geen onderscheid.

Prestatieafspraken met corporaties

Wijk bij Duurstede had in 2018 de duurste sociale huurwoningen in de regio, terwijl het gemiddeld inkomen niet hoog is. De corporatie in Wijk bij Duurstede moet de voorraad dure huur versneld verkopen en nieuwe huurwoningen bouwen voor de lage inkomens. De balans tussen het gemiddeld inkomen en de sociale huurvoorraad moet worden hersteld.  Bouwprogramma's voor gereguleerde huur bevatten dus huur op kwaliteitskortinggrens, zoals dat genoemd wordt. Dat is onder de 443 euro per maand.  

Meer diversiteit in aanbod

Duurstede voor democratie vindt dat ook iemand die in de kippenfabriek werkt een huis moet kunnen kopen. Bij nieuwbouw horen daarom starterswoningen zoals de rug aan rug woningen in de Engk. Hierbij is ook ruimte voor nieuwe woonconcepten zoals CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Ook concepten als Tiny Houses en verplaatsbare huizen moeten mogelijk worden gemaakt op bouwkavels. De regels voor tijdelijke huisvesting op je kavel worden versoepeld zolang je je huis aan het bouwen bent. De wet maakt langduriger verblijf in vakantiewoningen mogelijk. Daar maken we gebruik van.

Perspectief: Bouwen voor scheefwoners

Er zijn zo’n 500 huishoudens in Wijk bij Duurstede met een jaarinkomen van meer dan 50.000 € terwijl die toch in een sociale huurwoning wonen. 20% Van de huurders van onze gemeente geldt als ‘scheefwoner’. Degenen die in een te duur huis zitten en starters hebben daardoor moeite met het vinden van passende woonruimte. Voor hen willen we betaalbare woningen bouwen, zodat ook zij passende huisvesting kunnen vinden.


Coronamaatregelen

Over de maatregelen tegen corona zijn de meningen in de Wijkse samenleving verdeeld. Deze verdeeldheid heeft zeer negatieve gevolgen. Wij willen deze verdeeldheid tegengaan. Hierbij is het zaak de kwetsbaren te beschermen. Aan de andere kant willen wij het openbare leven herstellen. De gemeente kan daar een positieve rol in spelen. Afgelopen jaar ging bijvoorbeeld de kermis door. Om het effect van de maatregelen voor de middenstand te beperken en de levendigheid van de binnenstad te verbeteren willen wij dat de gemeente haar beleidsruimte gebruikt om veilige activiteiten mogelijk te maken. Een verruiming van de marktverordening om de lokale middenstand mogelijkheid te bieden in de buitenlucht te verkopen is daar een voorbeeld van. Als de lokale horeca geholpen is bij het creatief omspringen met uitbreiding van terrasruimte doen we dat. 

Milieu

Ons klimaatplan reduceert CO2 uitstoot met 50% in 1 jaar. Klimaatverandering is geen milieu. Klimaatverandering kennen we al meer dan 2000 jaar en Wijk heeft zich in die periode makkelijk erop kunnen aanpassen. DvD zet geen deadline op energie neutraliteit of klimaatneutraliteit. We passen ons aan aan de termijn van het Rijk, dus het jaar 2050.
Dat neemt niet weg dat we behoudend zijn voor onze omgeving. Iedere Wijkenaar, Cothenaar en Langbroeker heeft de mogelijkheid om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met het milieu. Iedereen kan zelf afzien van het gebruik van aardgas, benzine of diesel. DvD gaat niet voorschrijven wanneer en of u uw benzine of dieselauto weg moet doen of van het gas af gaat.

 

“Duurzaam” is een kwestie van een lange adem: Wijk is al eeuwen een groene gemeente waarin boeren, fruittelers en bosbouwers het landschap samen met de natuur hebben vormgegeven en onderhouden. Economisch rendement is duurzaam, iets waar geld bij moet niet. De gemeente neemt alleen effectieve adaptieve maatregelen ter voorkoming van schade door klimaatverandering.

Niet van het gas af

Wie in Wijk bij Duurstede van het gas af wil kan het gele kraantje in de gangkast dichtdraaien. Wijk werkt aan een biogascentrale bij Cothen. Voor Wijkenaren blijft het daarom mogelijk om gas te gebruiken. DvD gaat geen “binnentredingsrecht” gebruiken om u te controleren op gasgebruik. 

Afval met minder overlast, minder kliko’s

U betaalt al voor afvalverwijdering. Wij willen niet nog extra heffingen via chips in de kliko en dergelijke. Zodra de mogelijkheid er is, willen we overgaan op nascheiden van afval. Dat levert minder overlast op voor bewoners en scheelt kliko’s in de tuin..

Oplaadpunten voor elektrische auto’s

Oplaadpunten voor electrische auto's moeten door de gebruikers worden betaald. Net als bij benzinestations. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid parkeergeld te innen voor auto’s die de hele nacht plekken bezet houden bij laadpalen. Daarnaast willen we niet dat parkeerplaatsen met laadpaal als vanzelf het dichtst bij de ingangen worden gezet. Invalidenparkeerplaatsen moeten wel daar in de buurt.
Duurstede voor Democratie wil niet dat de gemeente betaalt (in cash en niet in natura)  aan het plaatsen van laadpalen in de gemeente. Wanneer die op gemeente grond geplaatst moeten worden, dan dient de exploitant, zoals Fastned ook de Staat betaalt voor de huur van ruimte, ook de gemeente te vergoeden. Dus niet betalen vanuit de gemeente maar ontvangen.

Duurzame innovatie

Door de ligging aan grote wateren is Wijk bij Duurstede geschikt voor een Thoriumcentrale. De gemeente werkt mee aan de planning daarvan.

Soepele regenwater afvoer

Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water. De gemeente gaat niet over tot het ‘bestraffen/ belasten’ van mensen die een regenwater afvoer op de riolering hebben.

Geen lokale milieuregels

Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf. Zo kan elke inwoner er zelf voor kiezen om geen fossiele brandstof te gebruiken. De gemeente dwingt daar niet toe.

Onze gemeente windmolenvrij

Duurstede voor Democratie is tegen de plaatsing van windturbines en zonnevelden in de gemeente. Duurstede voor Democratie wil ook geen windturbines die buiten onze gemeente maar dichtbij de kernen Wijk bij Duurstede/Cothen/Langbroek gepland worden.

Kredietwaardigheid energie partners

De gemeente Wijk bij Duurstede vergunt in totaal 60 Ha zonneveld. Dit zijn bedrijven die met veel subsidie, (belasting op de energie rekening van de inwoners), de komende 15 jaar deze zonnevelden gaan exploiteren. 

Over 15-20 jaar zal het veld ontruimd moeten worden. Deze ontruiming brengt hoge kosten met zich mee. Los van het gegeven dat er op dit moment geen recycling mogelijk is van de zonnepanelen.

Om als gemeente (de burgers dus) geen financieel risico te lopen dienen er garanties gegeven te worden door deze bedrijven. De gemeente moet eisen :

 

·        Bij aanvang 20% eigen vermogen op de balans t.o.v. balanstotaal

·        Bank garantie ter hoogte van de geschatte ontmantelingskosten ( geïndexeerd ) van de zonneweide

Dit om te voorkomen dat de gemeente met lege BV’s in zee gaat en na 15 jaar zelf de ontruiming van het zonneveld moet betalen. 

Tevens vindt Duurstede voor Democratie dat na 15 jaar het bestemmingsplan automatisch weer een agrarische, de oude, bestemming terugkrijgt. Het is dus geen automatisme dat er wederom een zonneveld kan komen.

Ruimte voor agrariërs.

Zonder boeren geen eten. Agrariërs krijgen de vrijheid om binnen de geldende wetten en regelgeving te ondernemen. De gemeente zet zich in om de regeldruk voor agrariërs te verminderen.

Gemeentelijke activiteiten duurzamer

De gemeente geeft het goede voorbeeld door de efficiëntste manieren te gebruiken voor het uitvoeren van haar taken. Duurstede voor Democratie wil dat de gemeente haar bedrijfsvoering alleen op die plekken verduurzaamt waar dat bedrijfseconomisch rendabel is.

Geen eigen middelen

We stoppen met eigen duurzaamheidsbeleid dat niet wordt aangevuld met Rijksmiddelen. De besparing die we daarmee realiseren gebruiken we voor verscherpt toezicht.


We zijn geen stortplaats 

Wij laten geen slib storten in onze uiterwaarden. Wij zijn strikt op de Wet op het Chemisch afval. De leefbaarheid voor onze inwoners gaat voor. 

Openbare ruimte

Tegengaan straatvuil

Duurstede voor Democratie wil dat straatvuil wordt tegengegaan. Dit kan onder andere opgelost worden door afvalbakken en toezicht. Het toezicht is nu niet voldoende. “Wijkschoon” wordt versterkt om meer werklozen een kans te geven zich te ontwikkelen. 

Groenonderhoud op niveau

Het groen in onze gemeente moet weer op orde komen. Zo moet de gemeente zich inzetten voor het bijhouden van struiken, bomen en gras. Bovendien moeten ook andere openbare gebieden onderhouden blijven. Hierdoor wordt de leefbaarheid en het aanzicht sterk verbeterd. We willen de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hiervoor inzetten.

Schone wijken

We gaan verloedering van wijken tegen. Wijken met veel koopwoningen verloederen minder omdat de bewoners direct belang hebben bij een schone wijk rond hun eigendom. We willen dus minder concentraties van sociale huur. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. De kosten worden verhaald op de veroorzaker.
Asielzoekers met verblijfsstatus en andere bijstandsgerechtigden willen we mee laten doen met de samenleving. Van op de bank zitten wordt je niet socialer. Het is elke dag world cleanup day als statushouders helpen de rommel in de openbare ruimte op te ruimen.