Veiligheid

Openbare orde is hoofdtaak

Onze gemeente biedt veiligheid en draagt zorg voor openbare orde. Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en de beschermde omgeving van ons eigen huis.

Wijkagenten dichtbij

De wijkagenten hebben een sterke binding met hun wijk. Zij zorgen ervoor dat zij bekend, bereikbaar en benaderbaar zijn (kennen en gekend worden). Zij weten wat er leeft in de wijk en leveren een bijdrage aan het verbinden van inwoners, politie, gemeente en andere relevante partners.

Voorkomen van inbraken

De gemeente stimuleert preventieprojecten voor de beveiliging van woningen. 

Iedereen draagt bij aan veiligheid

Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Fysieke en digitale buurtpreventie (zoals bijv. Whatsappgroepen) zijn hierbij goede middelen. De gemeente en de politie stimuleren en ondersteunen actief burgerparticipatie om de veiligheid te vergroten. Duurstede voor Democratie wil een dekkend digitaal buurtpreventie-netwerk in de gemeente. Dit verhoogt de samenhang tussen burgers in wijken, helpt criminaliteit te voorkomen en verhoogt de kans dat criminelen op heterdaad kunnen worden aangehouden.

Handhaving op ergernissen

Hondenpoep, vuilnis, herrie en andere overlast kunnen uw woongenot verminderen. Wijk bij Duurstede krijgt er steeds meer mee te maken en kan er nauwelijks op handhaven. De politie is er voor criminaliteitsbestrijding; voor handhaving van de ergernissen moet het aantal Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) verdubbelen. Dat wil DvD doen.
De BOA’s dragen een uniform zonder religieuze uitingen.

Aanpak vuurwerk overlast

Het vuurwerkbeleid in Wijk heeft een denkfout. De regeling geeft een bonusbedrag aan jongeren als er minder dan een bepaald bedrag aan schade is veroorzaakt. Maar of die jongeren die het bedrag krijgen anders schade hadden veroorzaakt is niet bekend! Er wordt geen verband gelegd met de veroorzakers van de schade en degenen die beloond worden.

De gedachte dat je jongeren tot beter gedrag kan aanzetten door ze te belonen klopt. Alleen, de onderzoeken die dat aantonen hebben het steeds over een direct verband tussen de jongeren die ongewenst gedrag vertonen en de beloning. Het wijkse vuurwerkbeleid beloont willekeurige jongeren, niet de jongeren met het ongewenst gedrag. Sterker nog, als de jongeren die vuurwerkoverlast veroorzaken bekend zijn, zou je ze kunnen oppakken en beboeten.

Duurstede voor democratie wil van de regeling af en het toezicht in de periode vóór 31 december intensiveren. Dat is één van de redenen dat we extra boa’s willen hebben. We willen de mensen die zich aan de regels houden bij het afsteken op 31 december niet benadelen met een vuurwerkverbod. We willen degenen die zich niet tot die tijd kunnen beheersen beboeten. Wie van zijn vader en moeder mag afsteken vóór de toegestane tijd moet dat maar bij vader en moeder doen. Niet bij anderen op de stoep.

Gericht Cameratoezicht voor snelle opsporing

Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek zijn door hun ligging kwetsbaar voor criminaliteit. Criminelen van buiten onze gemeente kunnen ongezien in en uit. Daarbij gaat het vooral om woninginbraken, bedrijfsinbraken en autokraken. We willen cameratoezicht en kentekenregistratie op de belangrijkste toegangswegen zodat mobiele bendes worden afgeschrikt. 

Preventie

Met preventie voorkomen we dat mensen slachtoffer worden en zorgen we dat mensen niet vervallen in criminaliteit. Daarbij is een koppeling met het zorgdomein en onderwijs erg belangrijk. Hoe vroeger je signaleert, des te sneller je kunt ingrijpen. Preventie begint in het gezin. Voorkomen van afglijden van jongeren naar ongewenst of zelfs crimineel gedrag is de basis van een samenhangende (keten)aanpak binnen het jongerenbeleid. Ouders hebben de verantwoordelijk er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat hun kinderen zich aan de regels houden. Daar waar dat niet lukt worden ouders aangesproken en we bieden indien nodig hulp.

Criminelen aanpakken

Repressie.

Preventie is mooi, maar wat als het niet mocht baten? Dan volgt repressie. We doen er alles aan daders op te sporen. Schade verhalen we op de dader. We volgen veelplegers op de voet. Gemeente en politie weten wie de veelplegers zijn en hanteren hierbij de persoonsgerichte aanpak (PGA). Politie en Openbaar ministerie werken nauw samen in de vervolging van daders.

Hard tegen drugs

Drugsgebruik is slecht voor de gezondheid, devalueert mensen en leidt tot schooluitval, schulden, slecht functioneren, criminaliteit en daarmee een grotere kans op werkloosheid. In Wijk bij Duurstede zijn dealers van soft- en harddrugs actief. De gemeente en politie pakken drugsdealers en drugsgebruikers daarom actief aan.

Geen vergunningen aan criminelen

Vergunning worden ingetrokken of geweigerd als deze misbruikt worden voor het faciliteren of gedogen van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik maken van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft.

Immigranten houden zich aan de wet

Duurstede voor Democratie verwerpt discriminatie. Iedereen wordt gelijk behandeld. Wettelijke rechten en plichten zijn op iedereen in dezelfde mate van toepassing. De gemeente voert een actief en effectief beleid om de inburgering van nieuwkomers in de samenleving te bevorderen. We sluiten niemand uit. Er zijn in onze gemeente veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan, al dan niet met hulp. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op. Zo willen we het voor iedereen.

Geen ondersteuning voor afgewezen asielzoekers

Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.