Overheid verbruikt belastinggeld

Compacte gemeente

Wijk bij Duurstede leeft op te grote voet. Als dat zo doorgaat moet de gemeente fuseren. De democratische diversiteit gaat daarmee nog verder achteruit. Duurstede voor democratie wil een compacte overheid. We zijn voor minder en lagere belastingen. Voor inwoners en mensen die hier hun bedrijf hebben. Iedere Euro die de gemeente uitgeeft is door productieve inwoners verdiend. Dit geld moet zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven, en aan wie. 
We verlagen de kosten van wethouders. De wethouders verdelen samen een totale aanstelling van 72 uur per week. We stappen uit het niet-verplichte deel van U16 overleggen. Dat scheelt tijd en geld. We nemen afscheid van taken. Zo besparen we op de eigen ambtenarenorganisatie.

Meer geld voor Wijk bij Duurstede

De productieve inwoners van Wijk bij Duurstede betalen meer belastingen dan er via het gemeentefonds naar ze terugvloeit. Gevolg is dat als we een taak krijgen van het Rijk waarvoor we te weinig geld meekrijgen, we de OZB belasting voor woningbezitters moeten verhogen. Dit is de reden dat ons OZB tarief veel hoger is dan in de rest van de provincie. We willen niet de lokale belastingen verhogen om een taak die het Rijk delegeert te betalen. Als we een taak krijgen, moeten we het geld wat die taak kost erbij krijgen. Of we moeten de hier opgebrachte inkomsten- en vennootschapsbelasting mogen gebruiken. Die gaan nu allemaal naar het Rijk.

Netjes omgaan met geld

In 2018 bleek er een fors tekort te zijn op de begroting. De financiële afdeling van de gemeente bleek niet adequaat te zijn in het rapporteren. In 2019 herhaalde zich dit. Een goede financiële huishouding is de basis voor besluiten. De gemeente heeft geen controle over de huishouding. De interne beheersing moet op een hoger niveau getild door de financieel controller in de juiste positie te brengen. 

Efficiëntie in samenwerking

De gemeente heeft regionale samenwerkingsverbanden waarmee ze de blik naar buiten richt. Dit doen we alleen als daarmee kostenefficiënte wordt bereikt. Samenwerking met gemeenten in de regio en medeoverheden zoals Provincie, Hoogheemraadschap en Rijk mogen geen beslisruimte van de raad afnemen als daar geen toereikend uitvoeringsbudget tegenover staat. Duurstede voor Democratie wil de generieke taken in de samenwerkingsverbanden behouden, maar alle mogelijke beleidsruimte en alle mogelijke lokaal in te zetten middelen uit de samenwerkingsverbanden terughalen naar de gemeente. In de samenwerkingsverbanden gaan we de gemeentebijdragen koppelen aan de gemeentefondsuitkering per hoofd van de bevolking. Zo leveren de gemeenten een gelijke bijdrage aan het samenwerkingsverband.

Niet langer Wijk de Duurste

De OZB lasten voor inwoners zijn de laatste 8 jaar torenhoog geworden. Onze gemeente heeft het hoogste opslagpercentage van Utrecht. Wij willen af van het “Wijk de Duurste” juk. We zitten nu 40% boven het gemiddelde van de provincie. Deze periode willen we terug naar een onder gemiddeld belastingniveau. Daarvoor snijden we in de gemeentelijke organisatie en zinloos klimaatbeleid.
We kunnen goed af met 2 wethouders die 36 uur per week werken. Meer gaan we dus niet betalen. Mochten er 3 wethouders nodig zijn, moeten ze 72 uur per week gelijk verdelen.

Vergunningen goedkoper

We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager. Er hoort geen verdienmodel op deze activiteiten te zijn. We willen deze diensten tegen kostprijs verlenen.

Voor inwoners controleerbare gemeente

De uitgaven en inkomsten van de gemeente moeten helder en overzichtelijk gepubliceerd worden. Inwoners krijgen jaarlijks eenvoudige inzage in waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is. De laatste paar jaar zaten in elke begroting negatieve verrassingen. Daarom willen we dat de accountantscontrole naast meer lijncontroles en systeemtests ook een prognose bevat met een deugdelijke risicoanalyse. 

De hondenbelasting

De hondenbelasting wordt een doelbelasting. Hiermee betalen we toezicht op het opruimen van hondenpoep. Dat betekent een extra BOA. 

Geen getrut

Minder regels en lagere belastingen voor ondernemers

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat hoeft de gemeente hen niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels. Het ondernemersfonds heffen we hiervoor op.

Markt

De binnenstad is niet het exclusieve terrein van de gefortuneerde bewoners. Iedereen mag genieten van de markt. We maken doordeweekse korte-duur parkeerplaatsen op de markt. De markt is op woensdag en in het weekend autovrij, maar de rest van de week zorgt meer aanloop voor levendigheid en levensvatbaarheid van de middenstand. 

Arbeidsplaatsen

De overheid maakt geen banen, dat doen mensen die iets gaan maken. Welvaart wordt gemaakt door productie. Productie in alleen dienstverlening is kwetsbaar. Daarom versterken we het industrieterrein langs het kanaal. We zetten ons bij de provincie in om meer ruimte te maken, ook voor vervoer over water.

Ruimte voor toerisme

We willen de ruimte bieden voor toerisme in de binnenstad. De economische waarde van de binnenstad zit hem in het toeristische potentieel. We willen in de Aziatische reisgidsen genoemd worden. Inkomsten voor de binnenstad zijn hard nodig om horeca en retail levensvatbaarheid te gunnen.

Ruimte voor agrarische ondernemers

Zonder boeren geen eten. We hebben veel waardering voor de agrarische ondernemers. We willen dat de agrarische sector kan blijven investeren en innoveren, en niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.


Sport, cultuur en recreatie

Sport terreinen

Kan je zonder gemeente sporten? Natuurlijk. Maar om zoveel keuze aan sporten te hebben zoals we nu gewend zijn is inbreng van de gemeente nodig. Wijk bij Duurstede heeft grote sportfaciliteiten waar de gemeente een forse kostenpost aan heeft. Dat is alleen nuttig als er flink gebruik van wordt gemaakt. Het is aan de sportverenigingen om aantrekkelijk genoeg te zijn om veel sporters aan te trekken. We vragen van de verenigingen om vrijwilligers langer aan zich te binden door professioneel vrijwilligersbeleid. 
Gezonde sportverenigingen, gezonde toekomst voor de Wijkse sport. We laten dus de gemeentelijke bijdrage afhangen van het aantal sporters dat gebruik maakt van de voorzieningen.

Natuurzwembad 

We onderzoeken de mogelijkheid om een natuurzwembad binnen de gemeentegrenzen aan te leggen. We willen dat een zwembad geëxploiteerd kan worden op rekening van de gebruikers. Geen structurele kostenpost voor de lokale belastingen.

Benutten van onze historie & aantrekkelijkheid voor toeristen

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving, ook omdat onze gemeente een rijke historie heeft. Dat maakt onze gemeente ook een aantrekkelijke stad voor bezoekers en inwoners. Dagtoeristen komen graag naar ons toe per auto, motor, fiets, boot of OV. De bereikbaarheid van de gemeente wordt daarop aangepast: een goede infrastructuur, fietspaden en een mooie haven dragen bij aan onze aantrekkelijkheid. Duurstede voor Democratie wil deze versterken door hiervoor extra geld te reserveren.

Poortreplica

Het aangezicht van Wijk bij Duurstede werd vroeger bij de veldpoort bepaald door een poort. De veldpoort. De overblijfselen zijn nog te vinden.

We willen ondernemers die een replica willen plaatsen en exploiteren de kans geven dat te doen. Daarbij moet wel voldaan worden aan verkeerskundige eisen en het creëren voor meerwaarde voor 

de directe omgeving. Technische mogelijkheden om historisch aanzien en verkeer te combineren zijn daarbij toegestaan. Er moet een solide bedrijfsplan aan ten grondslag liggen omdat de gemeente niet gaat bijdragen in de exploitatie. 

Regiomarketing toerisme

Bijdragen in de regiomarketing voor toerisme beoordelen we op effectiviteit. We willen de unieke eigenschappen van Wijk voor het voetlicht brengen, en koppelen aan de overige toeristische activiteiten in de regio. 

Museum

Het museum moet leuk genoeg zijn om te bezoeken. Er komen geen duizenden bezoekers naar een paar scherven kijken. Het museum moet de verhalen van Dorestad vertellen, met archeologie als ondersteuning. De verbinding met het kasteel en de oude stadshaven moet daarbij gelegd worden, zodat toeristen een ontdekkingswandeling kunnen doen. Vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan het verhaal van de Wijkse historie (vikingschip bijvoorbeeld)  krijgen ruimte om hun activiteiten te laten zien.  Het museum stimuleert en faciliteert. Het museum moet zichzelf terug verdienen.
Een groei aan toeristen moet gepaard gaan met de mogelijkheid tot toiletbezoek buiten horecagelegenheden. Ook inwoners met hoge nood zijn hiermee geholpen. In de binnenstad willen we een modern zelfreinigend betaald toilet. We willen deze voorzieningen koppelen aan het museum, dus op een locatie bij het VVV (inpandig) of in de buurt daarvan. De betalingen van gebruikers moeten de kosten dekken.

Geschiedenis naar de mensen toe brengen

Wij willen de historie van onze gemeente en daarbij het toerisme verbinden met de detailhandel. We willen stukken van het museum van onze gemeente in bruikleen geven aan detaillisten. De winkeliers kunnen deze tentoonstellen in hun winkel om de aanloop te bevorderen. Zo wordt de binnenstad aantrekkelijker voor toeristen.

Snijden in subsidies

Culturele organisaties krijgen alleen subsidies als hun activiteiten herleidbaar zijn aan het Wijkse verleden. Verder wordt getoetst op het effect voor de Wijkse samenleving.

Minder drempels voor evenementen

Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd (digitaal) evenementenloket. Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen

Cultuurfonds

In tegenstelling tot de grote steden krijgt Wijk bij Duurstede geen geld voor cultuur uit het gemeentefonds. Wie cultuur een warm hart toedraagt heeft geen dwang van de overheid nodig om er geld aan te geven. We maken daarom een vrijwillig cultuurfonds. Inwoners die de verlaging van hun OZB willen besteden aan cultuur kunnen dat deel in het fonds storten. De gemeenteraad kan dan besluiten waar dat fonds aan wordt besteed.

Verkeer

In de spits willen we de busbaan openstellen voor auto’s en motoren. De busbaan is overbodig geworden. Hij kan dus gebruikt worden voor het overige verkeer. De avondfile van Cothen tot Wijk kan alleen opgelost worden met een gescheiden oversteek op de geerwegrotonde. We zijn voor een fietstunnel omdat de Geerwegrotonde de meeste verkeersongelukken in de gemeente heeft. 
De oversteek bij industrieterrein Cothen willen we laten vervallen, en daarvoor in de plaats een fietspad aanleggen achter het pompstation langs naar de fietstunnel. Zo kan de snelheid op het wegvlak weer naar 80km.

Hou de dijk open! De dijk moet openblijven voor toeristisch verkeer. Daarbij willen we wel voldoende handhaving om geluidsoverlast en snelheidsovertredingen te voorkomen. 

Wijk verbinden

Wie vanuit onze gemeente naar Amersfoort of Utrecht rijdt, komt vast te zitten bij Doorn en Bunnik. Duurstede voor Democratie wil dat de gemeente zich hard maakt in de Provincie voor de doorstroming op die plekken. Het zijn Provinciale wegen, maar het is ons probleem. We zetten ons in om de Provincie het belastinggeld van de Wijkse automobilist ook hier te laten besteden.

Pendel omkeren

's Ochtens rijden 5000 Wijkenaren de gemeente uit, om 's avonds weer terug te komen. Door meer arbeidsplaatsen in Wijk te laten ontwikkelen kunnen meer Wijkenaren in de buurt gaan werken. Eerder thuis, later weg. En natuurlijk veel minder verkeer. Hiervoor werken we met de Provincie aan verbeteren van het industriegebied Cothen en langs het kanaal.

Veilig in de buurt

De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.

Minder overlast van verkeersdrempels

We willen verkeersdrempels vervangen waar mogelijk door andere snelheid beperkende maatregelen. Versmallingen en obstakels zijn vaak een beter alternatief. Omwonenden hebben dan minder last van lawaai van auto’s, automobilisten hebben minder last van mankementen aan hun auto.

Betere bereikbaarheid hulpdiensten

We willen dat onze gemeente beter bereikbaar wordt voor de hulpdiensten als politie, ambulance en brandweer zodat ze tijdig ter plaatse kunnen zijn.

Gratis parkeren

De binnenstad moet aantrekkelijk blijven voor bezoekers. Daarnaast willen we niet dat auto's het hele weekend blijven staan in de binnenstad.  

Daar waar de parkeerplaatsen overdag gebruikt worden door bezoekers van de stad blijft parkeren gratis. We willen onderzoeken of de plaatsen in en rond de binnenstad ’s nachts tot betaalde plekken kunnen gaan behoren. Zo ontmoedigen we het hebben van een auto voor inwoners van de binnenstad, waar weinig plek is voor auto’s. 

De eerste 1,5 uur is het parkeren gratis, ook op het walplantsoen. Na anderhalf uur willen we een betaling die beduidend lager ligt dan Utrechtse tarieven aan de orde. 


Parkeren binnenstad

Het autovrij maken van de markt is het grootste deel van het jaar niet zinvol: De markt is voornamelijk leeg. Al jaren is de markt op woensdag autovrij vanwege de marktkramen. Ook bij evenementen is de markt al jaren autovrij. In de zomer is het prettig dat de markt veel terrasruimte 

biedt en slenterruimte. Voor toerisme noodzakelijk ook. De binnenstad moet ook toegankelijk zijn voor mensen die niet in de binnenstad wonen. De plekken met een laadpaal mogen niet gebruikt worden als verkapte privéparkeerplaats voor binnenstadsbewoners met een electrische auto. 


De binnenstad is niet gebouwd op auto’s (die waren er gewoon niet destijds) en dat zorgt dat parkeren op eigen terrein zeer zeldzaam is. Een auto van een inwoner in de binnenstad legt daarom parkeerdruk op de omgeving van de binnenstad. De parkeervergunningen moeten daarom meer in lijn komen met de hoge druk op de openbare ruimte. 

Op een winterse maandag of dinsdag is er geen reden om de markt autovrij te hebben. We maken daarom de markt autovrij op woensdagen en in het weekend. In de zomerperiode moet de markt autovrij blijven om recreatie mogelijk te maken. 

We maken de beloofde langsparkeerplekken op de markt voor mensen die hun aankopen komen halen. Alleen laden en lossen dus. We maken parkeervakken die buiten het zomerseizoen gebruikt kunnen worden.