Vragen aan de gemeente

Wij stellen de moeilijke vragen die niemand anders stelt


 

Aan: College van B&W en gemeenteraad van Wijk bij Duurstede 

Postbus 83, 3960 BB
 Wijk bij Duurstede                                               

Geachte college, geachte raadsleden, 

Inleiding 

Op 6 juli 2021 waren 3 jongeren bij de raadsvergadering aanwezig om een petitie in te dienen voor een regenboogzebrapad. Deze symbolische actie zagen zij als aanleiding om in gesprek te komen over LHBTI. 

Kan uw college aangeven welke gemeentelijke regelgeving onderscheid maakt tussen inwoners die zich scharen onder LHBTI en inwoners die dat niet doen? 

Kan uw college aangeven welke gemeentelijke uitgaven onderscheid maken tussen inwoners die zich scharen onder LHBTI en inwoners die dat niet doen? 

Zo ja, is deze regelgeving of zijn deze uitgaven strijdig met het non-discriminatiebeding in de grondwet, welke de overheid verplicht dit onderscheid niet te maken? 

Zijn er zebrapaden voor non-LHBTI inwoners? Zo ja, hoe herkennen inwoners die? 

Kwamen de jongeren tot hun petitie door inzet van stichting Binding? 

In de raad werden beweringen gedaan over bedreigingen en discriminatie jegens deze jongeren. Is er aangifte gedaan van deze strafbare feiten? Hoe is vastgesteld dat de daders van deze feiten gemotiveerd werden door de seksuele voorkeur van de slachtoffers? 

Het doel van het regenboogzebrapad is acceptatie te bevorderen. Hoe meet het college die acceptatie? Beschikt het college over een nulmeting als referentie? Hoe komt het dat in de jaren 90 van de vorige eeuw een regenboogzebrapad niet nodig was daarvoor? 

Kan het college uitleggen hoe een regenboogzebrapad acceptatie bevordert? Kan een overheid acceptatie van iets eisen van inwoners? Op grond van welke wet en met welke machtsmiddelen? 

Graag ontvangen uw antwoorden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Democratie voor Duurstede 

[email protected]