Overheid verbruikt belastinggeld

Compacte gemeente

Wijk bij Duurstede leeft op te grote voet. Als dat zo doorgaat moet de gemeente fuseren. De democratische diversiteit gaat daarmee nog verder achteruit. Duurstede voor democratie wil een compacte overheid. We zijn voor minder en lagere belastingen. Voor inwoners en mensen die hier hun bedrijf hebben. Iedere Euro die de gemeente uitgeeft is door productieve inwoners verdiend. Dit geld moet zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven, en aan wie. 
We verkorten het dienstverband van wethouders, we nemen afscheid van taken. Zo besparen we op de eigen organisatie.

Meer geld voor Wijk bij Duurstede

De productieve inwoners van Wijk bij Duurstede betalen meer belastingen dan er via het gemeentefonds naar ze terugvloeit. Gevolg is dat als we een taak krijgen van het Rijk waarvoor we te weinig geld meekrijgen, we de OZB belasting voor woningbezitters moeten verhogen. Dit is de reden dat ons OZB tarief veel hoger is dan in de rest van de provincie. We willen niet de lokale belastingen verhogen om een taak die het Rijk delegeert te betalen. Als we een taak krijgen, moeten we het geld wat die taak kost erbij krijgen. Of we moeten de hier opgebrachte inkomsten- en vennootschapsbelasting mogen gebruiken. Die gaan nu allemaal naar het Rijk.

Netjes omgaan met geld

In 2018 bleek er een fors tekort te zijn op de begroting. De financiële afdeling van de gemeente bleek niet adequaat te zijn in het rapporteren. In 2019 herhaalde zich dit. Een goede financiële huishouding is de basis voor besluiten. De gemeente heeft geen controle over de huishouding. De interne beheersing moet op een hoger niveau getild door de financieel controller in de juiste positie te brengen. 

Efficiëntie in samenwerking

De gemeente heeft regionale samenwerkingsverbanden waarmee ze de blik naar buiten richt. Dit doen we alleen als daarmee kostenefficiënte wordt bereikt. Samenwerking met gemeenten in de regio en medeoverheden zoals Provincie, Hoogheemraadschap en Rijk mogen geen beslisruimte van de raad afnemen als daar geen toereikend uitvoeringsbudget tegenover staat. Duurstede voor Democratie wil de generieke taken in de samenwerkingsverbanden behouden, maar alle mogelijke beleidsruimte en alle mogelijke lokaal in te zetten middelen uit de samenwerkingsverbanden terughalen naar de gemeente. In de samenwerkingsverbanden gaan we de gemeentebijdragen koppelen aan de gemeentefondsuitkering per hoofd van de bevolking. Zo leveren de gemeenten een gelijke bijdrage aan het samenwerkingsverband.

Niet langer Wijk de Duurste

De OZB lasten voor inwoners zijn de laatste 8 jaar torenhoog geworden. Onze gemeente heeft het hoogste opslagpercentage van Utrecht. Wij willen af van het “ Wijk de Duurste” juk. We zitten nu 40% boven het gemiddelde van de provincie. Deze periode willen we terug naar een onder gemiddeld belastingniveau. Daarvoor snijden we in de gemeentelijke organisatie en zinloos klimaatbeleid.

Vergunningen goedkoper

We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager. Er hoort geen verdienmodel op deze activiteiten te zijn. We willen deze diensten tegen kostprijs verlenen.

Voor inwoners controleerbare gemeente

De uitgaven en inkomsten van de gemeente moeten helder en overzichtelijk gepubliceerd worden. Inwoners krijgen jaarlijks eenvoudige inzage in waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is. De laatste paar jaar zaten in elke begroting negatieve verrassingen. Daarom willen we dat de accountantscontrole naast meer lijncontroles en systeemtests ook een prognose bevat met een deugdelijke risicoanalyse. 

De hondenbelasting

De hondenbelasting wordt een doelbelasting. Hiermee betalen we toezicht op het opruimen van hondenpoep. Dat betekent een extra BOA. 

Geen getrut

Minder regels en lagere belastingen voor ondernemers

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat hoeft de gemeente hen niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels. Het ondernemersfonds heffen we hiervoor op.

Markt

De binnenstad is niet het exclusieve terrein van de gefortuneerde bewoners. Iedereen mag genieten van de markt. We maken doordeweekse korte-duur parkeerplaatsen op de markt. De markt is op woensdag en in het weekend autovrij, maar de rest van de week zorgt meer aanloop voor levendigheid en levensvatbaarheid van de middenstand. 

Arbeidsplaatsen

De overheid maakt geen banen, dat doen mensen die iets gaan maken. Welvaart wordt gemaakt door productie. Productie in alleen dienstverlening is kwetsbaar. Daarom versterken we het industrieterrein langs het kanaal. We zetten ons bij de provincie in om meer ruimte te maken, ook voor vervoer over water.

Ruimte voor toerisme

We willen de ruimte bieden voor toerisme in de binnenstad. De economische waarde van de binnenstad zit hem in het toeristische potentieel. We willen in de Aziatische reisgidsen genoemd worden. Inkomsten voor de binnenstad zijn hard nodig om horeca en retail levensvatbaarheid te gunnen.

Ruimte voor agrarische ondernemers

Zonder boeren geen eten. We hebben veel waardering voor de agrarische ondernemers. We willen dat de agrarische sector kan blijven investeren en innoveren, en niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.


Sport, cultuur en recreatie

Sport terreinen

Kan je zonder gemeente sporten? Natuurlijk. Maar om zoveel keuze aan sporten te hebben zoals we nu gewend zijn is inbreng van de gemeente nodig. Wijk bij Duurstede heeft grote sportfaciliteiten waar de gemeente een forse kostenpost aan heeft. Dat is alleen nuttig als er flink gebruik van wordt gemaakt. Het is aan de sportverenigingen om aantrekkelijk genoeg te zijn om veel sporters aan te trekken. We vragen van de verenigingen om vrijwilligers langer aan zich te binden door professioneel vrijwilligersbeleid. 
Gezonde sportverenigingen, gezonde toekomst voor de Wijkse sport. We laten dus de gemeentelijke bijdrage afhangen van het aantal sporters dat gebruik maakt van de voorzieningen.

Benutten van onze historie & aantrekkelijkheid voor toeristen

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving, ook omdat onze gemeente een rijke historie heeft. Dat maakt onze gemeente ook een aantrekkelijke stad voor bezoekers en inwoners. Dagtoeristen komen graag naar ons toe per auto, motor, fiets, boot of OV. De bereikbaarheid van de gemeente wordt daarop aangepast: een goede infrastructuur, fietspaden en een mooie haven dragen bij aan onze aantrekkelijkheid. Duurstede voor Democratie wil deze versterken door hiervoor extra geld te reserveren.

Regiomarketing toerisme

Bijdragen in de regiomarketing voor toerisme beoordelen we op effectiviteit. We willen de unieke eigenschappen van Wijk voor het voetlicht brengen, en koppelen aan de overige toeristische activiteiten in de regio. 

Geschiedenis naar de mensen toe brengen

Wij willen de historie van onze gemeente en daarbij het toerisme verbinden met de detailhandel. We willen stukken van het museum van onze gemeente in bruikleen geven aan detaillisten. De winkeliers kunnen deze tentoonstellen in hun winkel om de aanloop te bevorderen. Zo wordt de binnenstad aantrekkelijker voor toeristen.

Snijden in subsidies

Culturele organisaties krijgen alleen subsidies als hun activiteiten herleidbaar zijn aan het Wijkse verleden. Verder wordt getoetst op het effect voor de Wijkse samenleving.

Minder drempels voor evenementen

Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd (digitaal) evenementenloket. Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen


Verkeer

In de spits willen we de busbaan openstellen voor auto’s en motoren. De busbaan is overbodig geworden. Hij kan dus gebruikt worden voor het overige verkeer. De avondfile van Cothen tot Wijk kan alleen opgelost worden met een gescheiden oversteek op de geerwegrotonde. We zijn voor een fietstunnel omdat de Geerwegrotonde het meeste verkeersongelukken in de gemeente heeft. 
De oversteek bij industrieterrein Cothen willen we laten vervallen, en daarvoor in de plaats een fietspad aanleggen achter het pompstation langs naar de fietstunnel. Zo kan de snelheid op het wegvlak weer naar 80km.

Wijk verbinden

Wie vanuit onze gemeente naar Amersfoort of Utrecht rijdt, komt vast te zitten bij Doorn en Bunnik. Duurstede voor Democratie wil dat de gemeente zich hard maakt in de Provincie voor de doorstroming op die plekken. Het zijn Provinciale wegen, maar het is ons probleem. We zetten ons in om de Provincie het belastinggeld van de Wijkse automobilist ook hier te laten besteden.

Pendel omkeren

's Ochtens rijden 5000 Wijkenaren de gemeente uit, om 's avonds weer terug te komen. Door meer arbeidsplaatsen in Wijk te laten ontwikkelen kunnen meer Wijkenaren in de buurt gaan werken. Eerder thuis, later weg. En natuurlijk veel minder verkeer. Hiervoor werken we met de Provincie aan verbeteren van het industriegebied Cothen en langs het kanaal.

Veilig in de buurt

De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.

Minder overlast van verkeersdrempels

We willen verkeersdrempels vervangen waar mogelijk door andere snelheid beperkende maatregelen. Versmallingen en obstakels zijn vaak een beter alternatief. Omwonenden hebben dan minder last van lawaai van auto’s, automobilisten hebben minder last van mankementen aan hun auto.

Betere bereikbaarheid hulpdiensten

We willen dat onze gemeente beter bereikbaar wordt voor de hulpdiensten als politie, ambulance en brandweer zodat ze tijdig ter plaatse kunnen zijn.

Gratis parkeren

Parkeren in de gemeente is gratis. Daar waar de parkeerplaatsen overdag gebruikt worden door bezoekers van de stad blijft parkeren gratis. We willen onderzoeken of de plaatsen in en rond de binnenstad ’s nachts tot betaalde plekken kunnen gaan behoren. Zo ontmoedigen we het hebben van een auto voor inwoners van de binnenstad, waar weinig plek is voor auto’s.